Rádi bychom vás informovali o tom, že na Valné hromadě 3.11.15 byl zdárně zvolen nový Výbor Charlie, z.s. ve složení:

We would like to inform you, that we have elected a new Board of Charlie, z.s. at the General Assembly on 3rd of November in this composition:

Prezident / President - Miroslav Daniel Marek

Viceprezidentka (+ členka Výboru odpovědná za aktivismus) / Vicepresident (board member responsible for activism) - Magdaléna Filková

Tajemník / Secretary - Miroslav Šubrt (pokračuje ve své funkci / continues in his function)

Pokladník / Treasurer - Jan Fiala

Člen Výboru / Board member - Branislav Balogh

Člen Výboru / Board member - Dalimil Matoušek

Člen Výboru / Board member - Daniel Mencl

Dále byla schválena změna stanov a to, že na Valné hromadě v listopadu se bude volit předsednictvo a na Valné hromadě v dubnu revizní komise.

We also changed Statues in this way: The General Assembly in November is intended to be used for election of new Board, meanwhile the General Assembly in April is for election of the Auditing Commision.